شرق: تحقيقات در اينباره زماني آغاز شد كه زن جواني به پليس آگاهي رفت و گفت در حالي كه سوار بر خودرواش بود دو جوان موتورسوار كيف دستياش را از داخل صندوق عقب خودرو دزديدند.

مالباخته به ماموران گفت: «ساعتی قبل سوار بر خودروام از محل کار به خانه بر‌می‌گشتم و برای چند لحظه پشت چراغ قرمز یک چهار‌راه توقف کردم. در یک لحظه متوجه صدای ضربه‌ای به صندوق عقب شدم. وقتی در آینه عقب را نگاه کردم، جوانی را دیدم که کیف‌دستی‌ام را از داخل صندوق عقب برداشته و در حال سوار شدن به یک موتوسیکلت بود.

پیش از آنکه من بفهمم چه اتفاقی افتاده او سوار موتوسیکلت شد و با کمک همدستش خیلی سریع از آنجا فرار کرد. با عجله از خودروام پیاده شدم و فهمیدم آنچه در آینه دیده‌ام واقعیت دارد و دو سارق کیفم را که حدود دو میلیون تومان پول نقد و مقداری جواهر داخلش بود، دزدیده‌اند.» زمانی که ماموران خودرو شاکی را بررسی کردند، دریافتند سیستم قفل مرکزی خودرو به گونه‌ای است زمانی که درهای آن باز باشد به راحتی می‌توان در صندوق عقب را نیز گشود. در چنین شرایطی با کمک زن جوان چهره فرضی یکی از سارقان بازسازی و تلاش‌ها برای به دام انداختن دو جوان کیف‌قاپ آغاز شد.

چند روز بعد از ثبت این شکایت به پلیس خبر رسید این‌بار پسری جوان طعمه کیف‌قاپان شده است. او بعد از آنکه از بانک خارج شده و پول‌ها را در صندوق عقب خودرو پژواش گذاشته بود در پشت چراغ قرمز یک چهارراه هدف سرقت قرار گرفته بود. وی در این‌باره به پلیس گفت: پشت چراغ قرمز توقف کرده بودم که ناگهان دو جوان موتورسوار از عقب به خودرو‌ام نزدیک شدند و خیلی سریع در صندوق عقب را باز کردند و پول‌هایم را دزدیدند. آنها بعد از سرقت برخلاف جهت خیابان فرار کردند و من نتوانستم آنها را تعقیب کنم. خودرو این شاکی نیز مثل زن جوان طوری بود که سارقان به راحتی در صندوق آن را باز کرده بودند.

در همین حال چهره‌نگاری از عاملان این دزدی نشان می‌داد در هر دو سرقت همان دو جوان موتورسوار دست دارند. در حالی که تلاش‌ها برای دستگیری دو متهم تحت تعقیب ادامه داشت، خبر رسید دو جوان سارق حین دزدیدن کیف زنی دستگیر شده‌اند. زمانی که ماموران به محل حادثه رفتند و چهره دو جوان دستگیر شده را با عاملان کیف‌قاپی مطابقت دادند، مشخص شد دو جوان همان سارقان فراری هستند. مردی که متهمان را گرفتار کرده بود در این‌باره گفت: دقایقی قبل از حادثه خودروام را کنار خیابان متوقف کردم و در حالی که همسرم داخل خودرو نشسته بود برای خرید به یک فروشگاه رفتم. چند لحظه بعد زمانی که به طرف خودرو برمی‌گشتم جوانی را دیدم که سرش را از پنجره وارد خودرو کرد و کیف همسرم را دزدید.

او سپس با كمك موتورسواري كه منتظرش بود از آنجا فرار كرد اما من با خودروام او را تعقيب كردم و بعد از چند دقيقه به موتوسيكلت آنها كوبيدم و با كمك مردم دستگيرشان كردم. در حالي كه دو متهم اتهامشان را پذيرفته بودند بازجوييها از آنان ادامه يافت تا اينكه آنها به ۱۰۱ فقره كيفقاپي اعتراف كردند. يكي از آنان گفت: آنطور كه ما فهميده بوديم صندوق عقب بعضي از خودروها را زماني كه درهايشان باز باشد، ميشود باز كرد به همين دليل ما هم چند مرتبه اين كار را امتحان كرديم. با تكميل تحقيقات در اينباره، پرونده با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به شعبه ۱۱۵۶مجتمع قضايي بعثت ارسال شد و در نهايت با حكم قاضي هر كدام از متهمان به تحمل چهار سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و رد مال به مالباختگان محكوم شدند.