خراسان:در حالي که طي سالهاي اخير، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرکت هاي خوشنام را براي دريافت تسهيلات قانوني به مراجع مختلف معرفي مي کرد، مشخص شده يکي از شرکتهاي معرفي شده در اين بخش، پرونده اي به اتهام قاچاق ۹۰۰ هزار ليتر مواد سوختي در دستگاه قضايي دارد.