خراسان:در حالي که برخي نهادهاي نظارتي از جبران کسري کار ناشي از کاهش ساعات فعاليت اداري کارمندان در ماه مبارک رمضان انتقاد و اجراي دورکاري براي جبران آن را نادرست خوانده بودند، به تازگي هيئت دولت آموزش حضوري يا غيرحضوري را براي پرشدن کسري کار مذکور تصويب کرده است.