از بهجت عارفان پرسيدند: "شخصي که ايمان بسيار ضعيف دارد، چگونه اراده را قوي کند تا هرکاري انجام ندهد و حتي بتواند از انجام کارهايي که خارج از اختيار اوست جلوگيري کند؟"آن پير روشنضمير در پاسخ، جملهاي کوتاه بيان کردهاند که به واقع راه نجات انسان در آن نهفته است: "در آن چه تحت اختيار اوست، اختيارا خلاف رضاي خدا را بهجا نياورد، همين راه نجات است." (پرسشهاي شما و پاسخهاي آيت ا... بهجت، جلد اول) بيشک اين منطقيترين راه براي تقويت ايمان و عمليترين آنهاست. بديهي است شخص با به کار بستن اين دستورالعمل، به مرور بر نفس خويش غلبه مي کند و زمام آن را به دست ميگيرد.