یوتا: یکسگاسباببازی جان یکجوان ۱۹ساله را نجات داد. قضیه از این قرار است که خانهای که این جوان در آن ساکن است، دچار حریق میشود.

ماموران آتشنشانی پس از مدتی برای مهار آتشسوزی در محل حاضر شده و موفق میشوند که تا حد زیادی از گسترش آتش جلوگیری کرده و اهالی خانه را نجات دهند. اما در حالی که هیچکس تصور نمیکرد در خانه فرد دیگری باقی مانده باشد ناگهان صدای سگی به گوش ماموران آتشنشانی میرسد. ماموران با دنبال کردن صدا، به زیرزمین خانه میرسند که دود ناشی از آتشسوزی آنجا را فرا گرفته بود. در همین حین چشمشان به این جوان میافتد که از حال رفته بود و وی را نجات میدهند. این اتفاق در حالی رخ داد که ماموران میگویند این سگ فقط یکاسباببازی بوده و مشخص نیست که چگونه در آن لحظه سرنوشتساز روشن شده است.