به گزارش برنا، شامپانزههای وحشی هر شب روی درختان لانههای بلند و راحتی برای خواب میسازند. فیونا استوارت، یکی از انسان شناسان زیستی برای اینکه میزان راحتی لانه این شامپانزهها را بسنجد، تصمیم گرفت ۶ شب متوالی درون لانه یکی از آنها بخوابد.

این محقق دریافت مجموعه درخت‌های کرک‌دار لانه شامپانزه‌ها در تانزانیا به اندازه یک هتل پنج ستاره راحت نیست اما بدن انسان را گرم نگه داشته و مانع از حشره گزیدگی می‌شود.

بر اساس گزارش لایو ساینس، همچنین خوابیدن در بالای درختان اضطراب ناشی از صدای کفتارها را نیز کاهش می‌دهد.

این یافتهها کمک میکند تا بفهمیم انسانهای اولیه چگونه عادت خوابیدن روی درخت را ترک کردند.