به گزارش واحد مرکزی خبر مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت : این تعداد نهم تا یازدهم شهریور در دریای خزر غرق شدند که هفت نفر مرد و ۲ نفر زن بودند .

آقای علی عباسی با اشاره به اینکه همه این افراد خارج از طرح سالم سازی دریا غرق شدند ، افزود : ساحل نوشهر با چهار غریق بیشترین آمار را داشت .