واحد مرکزی خبر:سردار سرتیپ ابراهیم کریمی در نشست خبری با اشاره به اینکه امسال در صدد کاهش مراجعه حضوری به سازمان نظام وظیفه هستیم، افزود: با ارائه معافیت تحصیلی در دفاتر پلیس به اضافه ده مشکل تعداد زیادی از پذیرفته شدگان در دانشگاه ها حل می شود.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: در گذشته صدور معافیت تحصیلی برای این افراد چندین ماه به طول می کشید که با تهیه دستورالعمل جدید، این افراد می توانند با مراجعه به دانشگاه و دریافت نامه به دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ مراجعه کنند و برگ معافیت تحصیلی موقت برای آنان صادر شود.

وی تصریح کرد : پس از ارسال مدارک از این دفاتر حوزه وظیفه عمومی برگ دائم معافیت تحصیلی در مدت یک ماه صادر و به دانشگاه ارسال خواهد شد.