چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز از ساعت 9 صبح و در دادگاه انقلاب برگزار شد.

در این جلسه متهم به ارائه مابقی دفاعیات 200 صفحه‌ای خودش پرداخت.

سرانجام لحظاتی قبل و با توجه به پایان دفاعیات متهم قاضی صلواتی تنفسی 15 دقیقه‌ای اعلام کرد.