گروه اجتماعی- ناصر امانی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارخبر با اشاره به این که اکنون جدول برنامه ریزی حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران صفر و بدون شاخص است، عنوان کرد: مقرر بوده است شهرداری تهران با تهیه این شاخص ها آن را در اختیار شورای اسلامی شهر تهران به منظور تصویب قرار دهد.

وی با اعلام خبر پیشنهاد ارایه شاخص برای حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در قالب گزارش عملکرد برنامه پنجساله توسعه شهرداری به شورای شهر خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این شاخص های کمی برای حوزه فرهنگی و اجتماعی در شوار قطعا معیار شهرداری برای بررسی این حوزه بر اساس برنامه پنجساله کمی خواهد بود.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با ابراز تاسف نسبت به این که در حال حاضر امکان ارزیابی حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران وجود ندارد، گفت: در نتیجه نمی توان در مورد موفق بودن یا نبودن این حوزه قضاوتی را انجام داد زیرا گزارش ها به صورت کیفی است اما با تهیه نرم افزار برای این حوزه می توان به صورت کمی گام به گام پیشرفت و پیشبرد این حوزه را سنجید.

امانی با تاکید بر این که تعریف شاخص برای حوزه فرهنگی و اجتماعی تاثیر چشمگیری در کنترل و مقابله با هزینه های اضافه در این حوزه دارد، اظهار کرد: همانگونه که فلسفه تهیه شاخص برای سایر حوزه ها در شهرداری تهران کاهش هزینه ها با بررسی روند کار است به زودی در حوزه فرهنگی و اجتماعی با وجود صعوبت کار این اقدام رخ می دهد.