به گزارش مهر در حالي كه رييس سازمان حفاظت محيطزيست از نهايي شدن انتقال آب ارس به درياچه اروميه و پيشبيني اعتبار ۵۰۰ميليارد توماني و اجراي پروژه ظرف سهسال خبر داده است، وزير محيطزيست و منابع طبيعي جمهوري آذربايجان گفت: ايران براي انتقال آب از رود ارس به درياچه ارميه بايد در ابتدا رضايت جمهوري آذربايجان را جلب كند.

حسينقلي باقراف افزود: تاكنون ايران درباره اين پروژه به آذربايجان درخواست رسمي نداده و اين كشور فقط از طريق مطبوعات و رسانهها درباره اين پروژه مطلع شده است. وي با اشاره به قرارداد دوطرفه كشورهاي ايران و جمهوري آذربايجان مبني بر استفاده از آب رود ارس تاكيد كرد. براساس اين قرارداد، ميزان حق استفاده طرفين از آب ارس براي كشاورزي و مسايل ديگر مشخص است. براساس گزارش پايگاه اطلاعرساني ترند كاپيتال، وزير محيطزيست جمهوري آذربايجان خاطرنشان كرد: برداشت بيرويه از آب رودخانه ارس موجب بر هم خوردن سيستم اكولوژيك آن خواهد شد.