سقوط یک جرثقیل ۵۰۰ تن در حین انجام کار تعمیر در کلیسای جامع واشنگتن