به گزارش برنا امان الله قراییمقدم با بیان اینکه حدود ۱۰درصد از زنان خیابانی در دوران کودکی مورد تجاوز قرار گرفته اند، گفت: این زنان صرفاً از طبقات پایینتر جامعه بوده و اعتقادات مذهبی در آنها بسیار ضعیف است.

قرایی مقدم با مقصر دانستن جامعه در این امر تصریح کرد: مقصر اصلی در این زمینه جامعه است. بیشتر این افراد تمایلی به ادامه زندگی در شرایط کنونی خود را نداشته و خواستار بازگشت به شرایط سالم هستند.

وی در این باره ادامه داد: جامعه با محدودیت های مالی که برای آنها ایجاد کرده، باعثشده که آنها درس نخوانده، شغلی نداشته باشند، درست تربیت نشوند و کمبوهایی داشته باشند. هیچ پدیده ای در جامعه نیست که به جامعه مربوط نباشد، حتی درختان هم تحت تأثیر جامعه هستند.

این آسیب شناس با تأکید بر اینکه کار زنان خیابانی اصلاً ذاتی نیست، تصریح کرد: برخی زنان از نظر فیزیولوژی بدن، زمینه این کار را دارند، اما هیچ انسانی از ابتدا این گونه نبوده و این امر اصلا ذاتی نیست.

قراییمقدم با بیان اینکه یک عده از سیری به این سمت می روند و عده ای از گرسنگی، بیان کرد: در واقع زنان خیابانی معلولانی هستند که جامعه آنها را بیمار کرده است.