به گزارش خبرگزاری برنا، تفکر مثبت می تواند افراد را در مدیریت استرس کمک کند و باعث سلامتی شود.

لیوان شما نصف خالی است و یا نصف پر است؟ چگونه به این سوال که در مورد مثبت اندیشی است پاسخ می دهید؟ پاسخی که می دهید، دیدگاه شما را نسبت به زندگی مشخص می کند.

نگرش شما در مورد خودتان و در مورد خوش بینی و بد بینی، بر سلامت شما تاثیر می گذارد.

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که ویژگی های شخصیتی مانند خوش بینی و بد بینی می توانند بر وجوه مختلف زندگی ما تاثیر بگذارند.

خوش بینی که همواره با مثبت اندیشی همراه است، کلید طلایی مدیریت موثر استرس است که فواید زیادی به همراه دارد.

مثبت اندیشی به این معنا نیست که مانند کبک سرمان را زیر برف بگیریم و سختی های زندگی را نبینیم و موقعیت های نامطبوع زندگی را انکار کنیم. مثبت اندیشی به این معنا است که با موقعیت های نامطبوع، مثبت و سازنده تر روبرو شویم. در موقعیت های استرس زا و سخت، خطور بدترین حالت ممکن، به عنوان یک عامل مخرب، توانایی های واقعی ما را در رویاروی کاهش می دهد.

خودگویی(self - talking)

خودگویی، یک جریان بی پایان از تفکرات ناگفته ای است که هر روزه در ذهن ما در حرکت است. این تفکرات خودکار می تواند مثبت و یا منفی باشد. بعضی از خودگویی های شما از منطق و دلیل سرچشمه می گیرد و بعضی نیز می تواند ریشه در تصورات اشتباه شما داشته باشد؛ تصوراتی که گهگاه نتیجه کمبود اطلاعات درست است.

اگر تفکراتی که در ذهن شما جریان دارد بیشتر منفی باشد، دیدگاه شما به سمت منفی نگری میل می کند و اگر برعکس این تفکرات مثبت باشد، خوش بینانه به زندگی نگاه خواهیم کرد.

فواید تفکر مثبت(تاثیرات مثبت اندیشی بر سلامتی)

تحقیقات در حال کشف تاثیرات مثبت اندیشی بر سلامت است. فوایدی که می توان از آن نام برد شامل:

- افزایش طول عمر

- کاهش احتمال ابتلا به افسردگی

- کاهش سطح استرس

- مقاومت در شرایط سخت

- به - زیستی(well - being) بهتر در جسم و روان

- کاهش خطر مرگ به دلیل بیماری های قلبی عروقی

- مهارت های مقابله ای بهتر در مقابل استرس و سختی ها

کاملاً مشخص نیست به چه دلیلی آن هایی که دارای تفکرمثبت هستند از این فواید سود می برند. بعضی بر این عقیده اند که تفکر مثبت افراد را در مقابله با شرایط استرس زا توانمند می کند و این موضوع باعثکاهش تاثیرات منفی استرس بر بدن می گردد.

البته این نگرش هم مطرح است که افراد مثبت و خوش بین، گرایش بیشتری به سبک زندگی سالم دارند؛ آن ها فعالیت بدنی بیشتری انجام می دهند، ازرژیم غذایی مناسبی تبعیت می کنند، سیگار نمی کشند و بیش از حد الکل مصرف نمی کنند.