روزنامه خراسان نوشت:بر اساس آخرين گزارش کارگروه ساماندهي مبادلات مرزي متشکل از نمايندگان وزارتخانه هايي چون تعاون و اقتصاد، تعداد دقيق مرزنشينان ايراني ۸ ميليون و ۲۳۷ هزار و ۴۴۴ نفر است.