مطالعات جدید دانشمندان نشان میدهد خندیدن به لطف مواد تسکین دهندهای که در مغز آزاد میکند، میتواند احساس درد را کاهش دهد.

محققان با انجام آزمایشات و نشان دادن صحنه‌هایی از فیلم‌های کمدی و درام دریافتند خندیدن با صدای بلند به لطف مواد شیمیایی تسکین دهنده‌ای که در مغز آزاد می‌کند، می‌تواند آستانه تحمل درد را تا ۱۰ درد افزایش دهد.

محققان به طور همزمان درد ملایمی را به بدن افراد وارد کرده و میزان تاثیر خنده را در کاهش آن بررسی کردند. نتایج مطالعه نشان داد ۱۵ دقیقه خنده بلند می‌تواند آستانه تحمل درد را تا ۱۰ درصد افزایش دهد.

بر اساس گزارش زی نیوز، پروتئینی که خنده موجب ترشح آن می‌شود، ظاهراً از اندورفین که مرفین طبیعی بدن خوانده می‌شود، ترشح می‌شود. این پروتئین ترکیبی شیمیایی است که پیام‌ها را بین عصب‌ها انتقال داده و سیگنال‌های درد فیزیکی و استرس روانی را کاهش می‌دهد.

اندورفین در حقیقت بسیار شبیه به مخدرها مانند مرفین و دیگر مشتقات تریاک عمل میکنند و تولید آنها در زمان فعالیت بدنی، هیجان، احساس درد، خوردن غذاهای فلفلی، احساس عشق و اوج لذت صورت میگیرد.