ناخن "والتون رد"، ۱۰ فوت و ۲ اینچ (۳.۱ متر) در دست چپ و ۹ فوت ۷ اینچ (۲.۹۲ متر) در دست راست است او ۱۸ سال است که ناخن خود را کوتاه نکرده.