به گزارش ايرنا ، شبكه هاي لرزه نگاري وابسته به مركز لرزه نگاري كشوري موسسه ژئو فيزيك دانشگاه تهران ، زمان اين زمين لرزه را ساعت ۳و ۳۷ دقيقه و ۴۰ ثانيه امروز اعلام كردند.
این زمین لرزه در عرض شمالی ۴۱/۲۸ و طول شرقی ۹۹/۵۴ بوقوع پیوست که از تلفات احتمالی آن گزارشی ارسال نشده است.