ديلي ميل گزارش داد: مرد ۵۵ ساله كه نامش ذكر نشده با حمل گالن بنزين خود را جلوي بانكي در شهر تسالونيكي رساند و بعد از ايراد سخنراني با بلندگو و جمع كردن مردم و پليس و اعتراض نسبت به وضع وخيم اقتصادي و عدم توانايي در بازپرداخت وامهاي بانكي، خود را جلوي چشم همگان آتش زد.

بر این اساس وی با ریختن بنزین روی خود، یاس و نامامیدی اقتصادی که در مردم یونان موج می زند را نشان داد. به گقته مقامات پلیس این سومین باری است که وی دست به چنین کاری می زند. وی ۱۵ ماه قبل که نتوانست قسطهای خود را پرداخت کند همین کار را انجام داد. پلیس بلافاصله همراه نیروهای آتش نشان وارد عمل شده و وی را خاموش کردند. مقامات بیمارستانی می گویند وی زنده می ماند و شدت سوختگی زیاد نبوده است. سیاستهای انقباظی دولت در پی بحران مالی باعثشده تا مردم امید اقتصادی خود را از دست دهند. تزریق ۱۱۰ میلیارد یورو به بخشهای مقروض در ماه می گدشته کافی نبوده و دولت نیازمند ۱۰۹ میلیارد یوروی دیگر است تا بهبود اقتصادی به گفته کارشناسان از سال ۲۰۱۲ بدین سو خود را نشان دهد.