شنلتاپر دانشجوي امريکايي لقب زبان درازترين زن جهان را از آن خود کرد.

دلفی نوشت: این دانشجوی ۲۱ ساله از کالیفرنیا که طول زبانش به ده سانتیمتر می‌رسد، موفق شد نام خود را در کتاب رکودهای جهانی گینس ثبت کند.

به گزارش ايسنا، زبان اين دختر امريکايي به لطف دراز بودن به راحتي به نوک بينياش ميرسد!