تصادف ۶ خودرو در بزرگراه رسالت باعث ایجاد ترافیک مقطعی در این بزرگراه شد.

به گزارش مهر، ساعتی قبل ۶ دستگاه خودرو در بزرگراه رسالت حد فاصل پل حقانی تا سیدخندان به علت عدم رعایت فاصله طولی با یکدیگر برخورد کرده و باعثایجاد ترافیک مقطعی در این بزرگراه شدند.

گفتنی است ۵ خودرو پس از سازش صحنه تصادف را ترک کرده و تنها برای یک خودرو از سوی پلیس کروکی کشیده شد.