توله شیر سفیدی که به تازگی در یکی از باغ وحش های کشور آلمان متولد شده است.