خسرو جعفری زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر از پدیده مقارنه ماه و مشتری خبر داد و گفت: در این پدیده نجومی سیاره نورانی مشتری و غول منظومه خورشیدی یعنی سیاره مشتری در کنار ماه قرار می گیرد.
دبیر انجمن نجوم اهواز با اشاره به موقعیت این پدیده خاطرنشان کرد: این مقارنه در ساعت ۲۱ امشب شنبه ۲۶ شهریور همزمان با طلوع ماه(به وقت مرکزی ایران) در بالای افق غربی دیده خواهد شد.

وی ادامه داد: در این همنشینی(مقارنه) فاز(درصد سطح روشن) ماه برابر با ۸۳ درصد و قدر(درخشندگی) سیاره مشتری برابر با منهای ۲.۸ است.

جعفری زاده با تاکید بر اینکه فرصت مناسبی برای رصدگران است تا سیاره نورانی مشتری را در کنار ماه رصد کنند، یادآور شد: رصدگران علاوه بر رصد همنشینی ماه و مشتری می توانند یکی دیگر از اجرام آسمانی به نام " خوشه پروین " که کمی پایین تر از این دو جرم آسمانی خودنمایی می کند، را رصد کنند.

دبیر انجمن نجوم اهواز با اشاره به جزئیات خوشه پروین، اظهار داشت: این خوشه ستاره ای دارای ستاره های بسیار جوان درخشان است که در کنار هم خوشه انگور زیبایی را در آسمان تداعی می کنند. ۹ ستاره درخشان تر این خوشه در میدان دید تلسکوپی (۱.۵ درجه) به خوبی جای می گیرند و در شرایط ایده آل رصدی تیزبین ترین رصدگران تا ۱۴ ستاره این خوشه را با چشم غیر مسلح تشخیص می دهند.