پژوهشگران دريافته اند خوش بيني، عزت نفس و تسلط بر امور، ارثي است و ريشه در ژنتيك فرد دارد.

به گزارش دیلی اکسپرس، برای نخستین بار دانشمندان دریافته اند چگونه یک ژن خاص می تواند این صفات را که سه منبع مهم روانشناختی برای غلبه بر استرس و افسردگی هستند، منتقل کند.

دکتر ' شلی ای تیلور ' استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس گفت: چند سال است که به دنبال این ژن می گردیم. ژن شناسایی شده ژن گیرنده اوکسیتوسین(OXTR) است.

اوکسیتوسین هورمونی است که در واکنش به استرس افزایش می یابد و با مهارت های خوب اجتماعی مانند همدردی و لذت بردن از همراهی با دیگران، مرتبط است.

این تحقیق نخستین گزارش از وجود ژنی مرتبط با منابع روانشناختی است.
پژوهشگران اکنون در تلاش هستند دریابند آیا منابع روانشناختی می تواند توضیحی برای ارتباط ژن OXTR با نشانه های افسردگی باشد یا خیر. این محققان دریافته اند تاثیر OXTR بر روی نشانه های افسردگی کاملا توسط منابع روانشناختی توضیح داده می شود.

در یک منطقه خاص، گیرنده اوکسیتوسین دو نسخه دارد: نسخه ' A '(آدنین) و نسخه ' G '(گوانین).
مطالعات نشان داد افرادی که یکی از این دو نسخه را در این منطقه خاص بر روی ژن گیرنده اوکسیتوسین دارند نسبت به آنهایی که دو نکلئوتید ' G ' دارند میزان کمتری خوش بینی، عزت نفس و تسلط دارند و به طور چشمگیری میزان زیادتری نشانه های افسردگی در آنها دیده می شود.
نتايج اين تحقيقات در نشريه مجموعه مقالات فرهنگستان ملي علوم منتشر شده است.