به گزارش افکارنیوز،

 براﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺧﺮﻳﻦ داده ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻣﺮوز در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﻏﺮب ، داﻣﻨﻪ ﻫﺎی زاﮔﺮس ﻣﺮﻛﺰی از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز و از اواﺧﺮ وﻗﺖ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق رﮔﺒﺎر ﺑﺎران، رﻋﺪوﺑﺮق، وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدوﺧﺎک ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ می شود.

 

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺮوز در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ، اﻳﻼم ، ﻣﺮﻛﺰی  ، اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮدوﻏﺒﺎر و ﻃﻲ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان ، اﻟﺒﺮز ، ﻗﻢ و ﺳﻤﻨﺎن وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﺖ و ﮔﺮدوﺧﺎک ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .

در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ورود ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﻲ از ﺳﻤﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ، ﻣﺮﻛﺰ ، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺷﻤﺎل ﻏﺮب، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰی و در اواﺧﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺎ رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ، رﻋﺪوﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد درﺟﻨﻮب ﻋﺮاق، ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮدوﻏﺒﺎر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ .

 

ﺑﺎ ﮔﺬر اﻣﻮاج ﺗﺮاز ﻣﻴﺎﻧﻲ از روی ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺗﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ، اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

 

از روز ﻳﻜﺸﻨﻴﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .

سازمان هواشناسی همچنین هوای تهران را در ۲۴ ساعت آینده ﻧﻴﻤﻪ اﺑﺮی درﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ رﮔﺒﺎرورﻋﺪوﺑﺮق در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎﻋﺎت وزش ﺑﺎدﺷﺪﻳﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎدوﮔﺮدوﺧﺎک پیش بینی کرده است.

بیشترین و کمترین دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در تهران به ترتیب ۳۱ درجه و ۱۹ درجه سانتی گراد خواهد بود.