به گزارش افکار به نقل از اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، چهل و چهارمين جلسه شورايعالي بيمه خدمات درماني با حضور نمايندگاني از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، وزارت امور اقتصادي و دارائي ، وزارت كار و امور اجتماعي ، صندوق تامين اجتماعي ، صندوق بيمه خدمات درماني ، كميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح و سازمان نظام پزشكي امروز شنبه به رياست مهندس صادق محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي در محل وزارت رفاه و تامين اجتماعي برگزار شد .

در این جلسه بیمه سلامت گردشگران و اتباع خارجی در مبادی ورودی کشور تصویب و مقرر شد گردشگران قبل ار ورود یا در بدو ورود تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرند.

افزوده شدن ۱۱ قلم داروی تشخیصی و درمانی ضروری مورد استفاده در بخش های سرپایی و بستری به فهرست تعهدات بیمه ای از دیگر مصوبات جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی بود که اعضا با آن موافقت کردند.

با مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی همچنین در راستای بازنگری و تعریف بسته خدمتی بیمه ای جدید با هدف افزایش رضایتمندی بیماران و کاهش پرداخت از جیب آنها، دایره تعهدات بیمه پایه در سر فصل های داروهای تخصصی، تجهیزات، آزمایشات و خدمات تخصصی مورد نیاز بیماران از جمله در عمل همودیالیز و تزریق خون در بیماران تالاسمی افزایش یافت.

تصویب تعرفه فتو تراپی(که در برخی سرطان ها و بیماری های پوستی کاربرد دارد) و ضوابط کلی در زمینه سطح تعهدات بیمه خدمات درمانی در خصوص پرداخت هزینه تعویض مفاصل نیز از جمله مصوبات شورای عالی بیمه خدمات درمانی بود که مورد توافق اعضا قرار گرفت.

بر پایه این گزارش با هدف حمایت از بیمه شدگان و بهره مندی آنها از خدمات بیمه ای و کاهش هزینه های دارویی، سازوکار ورود دارو به فهرست تعهدات بیمه پایه بر اساس معیار هایی مانند هزینه اثر بخشی دارو ها، کاهش پرداخت از جیب مردم، استفاده از امکانات سایر حوزه های مرتبط با دارو و ارزیابی تکنولوژی سلامت(HTA) مشخص و تصویب شد.

شورای عالی بیمه خدمات درمانی همچنین با هدف ایجاد انگیزه بیشتر در ارائه خدمات، کاهش پرداخت از جیب مردم و کاهش مراجعات غیر ضرور مردم در بخش سرپایی، ساز و کارهایی برای پرداخت تشویقی سازمان های بیمه گر پایه به پزشکان از محل صرفه جویی حاصل از تجویز منطقی تصویب کرد.