به گزارش ادارهكل روابط عمومي و امور بينالملل سازمان تأمين اجتماعي، براساس بخشنامه صادره از سوي حوزه فني و درآمد اين سازمان، نظر به اينكه بند(۴۷)قانون بودجه سال ۸۸ كل كشور در خصوص نحوه بازنشستگي بيمهشدگان با دارا بودن حداقل ۱۰سال سابقه پرداخت حق بيمه، عيناً در بند(۱۷) قانون بودجه سال ۸۹ كل كشور تنفيذ شده، لذا بازنشستگي بيمهشدگان با داشتن شرايط سني ۶۰سال تمام براي مردان و ۵۵ سال تمام براي زنان و حداقل ۱۰سال سابقه پرداخت حق بيمه تا پايان سال جاري تمديد شدهاست.
شایان ذکر است، حداقل مستمری قابل پرداخت به مشمولین مذکور براساس حداقل دستمزد سال ۸۹ مبلغ یک میلیون و ده هزار ریال است.