مجله «المصریون»، چاپ قاهره از بازگشت شیطان پرستان به مصر اظهار نگرانی کرده و می نویسد: سال ها بود که هواداران شیطان پرستی در مصر دیده نشده بودند اما اخیرا گروه هایی را در سواحل دریای سرخ در «طابا»(نزدیک ترین نقطه زمینی به اسرائیل) مشاهده شده اند که به انجام اعمال شیطانی می پردازند.

به گزارش افکار به نقل از تابناک، در ادامه این خبر آمده است: این گروه ها به دور از چشمان نیروهای انتظامی در نیمه های شب، مراسم رقص گروهی و نوشیدن پیاله های خون و عملیات جنسی تنها بخشی از کارهای شیطانی این گروه هاست.

«المصریون» می افزاید: گزارش هایی هم وجود دارد که بعضی از افراد این گروه ها در دانشگاه ها مشغول جذب جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله بوده و آموزش های اولیه برای حضور در مراسم «عشای شیطان» را نیز آموزش داده اند.

در پایان این گزارش از حضور جوانان غیر عرب و غیر مصری و جذب به این گروه ها نیز اظهار نگرانی شده و به نیروهای امنیتی و انتظامی درباره گسترش این تفکرات در جامعه مصر هشدار داده شده است