به گزارش همشهری آنلاین، هر مولکولی با یک فرکانس منحصربهفرد به لرزه میافتد؛ در نتیجه لیزر میتواند با اسکنکردن زمین ازیک فاصله امن بمب را شناسایی کند.

پروژه تحقیقاتی دانشگاه میشیگان تلاش دیگری است در جهت مهار مرگ‌ومیرهای ناشی از بمب‌های جاده‌ای در کشورهایی مانند افغانستان که بیش از نیمی از سربازان کشته شده عراقی و افغانی براثر بمب‌های خانگی و دست‌ساز از بین رفته‌اند.

دکتر مارکوس دانتوس، سازنده اصلی سنسورهای لیزری می‌گوید شناسایی این وسایل انفجاری سرهم‌بندی‌شده بسیار دشوار است چرا که عناصر شیمیایی موجود در محیط، مولکول‌های بمب را می‌پوشاند.

حساسیت به ساختار مولکولی بمب در شناسایی آن و جلوگیری از تخلیه و بستن جادهها بهعلت هشدارهای اشتباه بسیار ضرورت دارد. پرتوی لیزر از پالسهای کوتاهی شکل گرفته که با ضربه زدن به مولکولها باعث لرزش آنها با پالسهای طولانیتر میشود. مواردی پیش میآید که بهنظر بیخطر میآید اما در خود پتانسیل خطر و مواد انفجاری را دارد.