به گزارش مهر علی اکبر خبازها گفت: به منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان براساس قانون بودجه سال ۸۸ قرار بود دو هزار و پانصد میلیارد تومان در قالب سهام به آنان ارائه شود درصورتیکه این اتفاق رخ نداده است.

وی به مشکلات بازنشستگان اشاره کرد و گفت: هم اکنون این قشر از افراد جامعه دارای مشکلات زیادی هستند که با توجه به حقوق و مستمری کم آنان نمی توانند از عهده آنها برآیند به همین دلیل بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار همسان سازی حقوق خود بسر می برند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی به میزان حقوق و مزایای دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و اظهار داشت: هم اکنون هیچیک از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند حق عائله مندی، بن، حق سفر و … بازنشستگان همانند بازنشستگان لشکری و کشوری نیست.

به گفته خبازها، هر روز بر میزان حقوق و مزایای بازنشستگان لشکری و کشوری افزوده می شود اما بازنشستگان تامین اجتماعی از این موارد بهره مند نیستند.

وی تاکید کرد: برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۴ بار به رئیس جمهور نامه نوشتیم و وی نیز دستور رسیدگی به این موضوع را به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی داده اما تا کنون پاسخی داده نشده است.