به گزارش مهر، دکتر عبدالرزاق برزگر با بیان اینکه پروندههای ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی با موضوع نزاع چهار ماهه اول امسال ۲۳۲هزار و ۲۶ نفر بوده است گفت: که این آمار نسبت به ۲۳۶هزار و ۴۰۱ موردی که در زمان مشابه سال گذشته روی داده است، دو درصد کاهش را نشان میدهد.
وی در تشریح دلایل کاهش آمار قتلهای ناشی از سلاح سرد گفت: به نظر می‌رسد عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با این گونه موارد و رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌ها، کاهش زمان رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، قاطعیت در صدور احکام و اجرای حکم در ملاعام، برنامه‌های نیروی انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش و همچنین حساسیت خوب رسانه‌ها در این خصوص و ارائه آموزشها، هشدارهای مناسبی بوده‌اند که نتیجه آن در کاهش آمار موارد مرگ ناشی از سلاح سرد دیده می‌شود.

برزگر در مورد علل وقوع نزاع اظهارداشت: درباره انگیزه‌های قبلی از ارتکاب به این جرائم اگر چه آمار دقیقی موجود نیست اما بر اساس شواهد بخش عمده‌ای از نزاعها بدون برنامه‌ریزی قبلی و به دنبال عصبانیت ناگهانی و بدون توجه به عوارض و عواقب آن صورت می گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد با اطلاع‌رسانی مناسب‌تر و افزایش حساسیت‌ها، کسب مهارت کنترل خشم و توجه به آموزه‌های دینی و فرهنگی تا حد زیادی بتوان از وقوع این حوادثکه بعضا با عوارض جبران‌ناپذیری برای افراد همراه است، جلوگیری کرد.

معاون پزشکی و آزماشگاهی سازمان پزشکی قانونی با ضروری دانستن تداوم کاهش قتلهای ناشی از سلاح سرد گفت: به نظر میرسد تداوم این امر مستلزم تصویب قوانین بازدارنده درباره حمل و فروش سلاح سرد و ادامه اقدامات مناسبی است که از سوی مراجع قضائی و انتظامی در حال انجام است.