به گزارش فارس، مصطفی قاسمی درباره داروی سلسپت برای بیماران پیوند کلیوی اظهار داشت: وزارت بهداشت در این زمینه توپ را به زمین بیمهها انداخته و به نوعی صورت مسئله را پاک کرده است.

وی با بیان اینکه ما نمی‌‌گوییم داروی خارجی وارد کشور نشود گفت: حرف ما این است اگر قرار است دارویی وارد کشور شود باید شناخته شده و مطالعات بالینی آن تمام شده باشد و نتایج آن مثبت ارزیابی شود.

قاسمی تصریح کرد: در مورد این دارو گفته می‌شود ماده سازنده آن مانند قبلی است اما صحبتی که با سازمان غذا و دارو داشتیم این بود که این دارو یک سال در جاهای دیگر استفاده شود و بیماران کلیوی طی این یک سال از همان داروهای قبلی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: ‌اما وزارت بهداشت ادعا دارد ما باید یارانه آن را پرداخت می‌کردیم و سازمان تامین اجتماعی نیز از طرفی مطرح می‌کند داروی جدیدی توسط وزارت بهداشت ارزانتر از قبلی وارد کشور شده که مبنای پرداخت‌های این دارو تشکیل می‌دهد.

قاسمی ادامه داد: با این وجود حقوق بیماران ضایع شده و به نوعی جان بیماران ملعبه دست یک عده سودجو قرار گرفته است. چطور دارویی که اصلاً در ایران امتحان نشده وارد بازار می‌شود و وقتی به آنها فشار آورده می‌شود می‌گویند قرار است که این دارو تست شود.

وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو این دارو را وارد بازار کرده است و در حال حاضر به ازای هر دارو سلسپت ۶۰ هزار تومان به قیمت دارو اضافه شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن بیماران کلیوی خاطرنشان کرد: ‌ در حال حاضر فقیرترین بیمار کلیوی ماهی ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارو دارد و این رقم فقط برای ۲ یا ۳ قلم داروست و آزمایش‌ها نیز دیگر جای خود دارد.

وی با بیان اینکه این دارو با یک نفر هم مطالعه بالینی نشده است گفت: وزارت بهداشت کیفیت را فدای قیمت دارو کرده است.