پژوهشگران ژاپنی سیستم جدیدی را توسعه داده اند که نه تنها تصاویر سه بعدی بدون نیاز به عینک را تولید می کند بلکه به کاربر اجازه می دهد که این تصاویر را لمس کرده و با آنها تعامل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کیو در توکیو سیستمی با عنوان RePro۳D را توسعه داده اند که با ایجاد یک تصویر سه بعدی، توهمی جادویی را می سازد که می تواند با دست کاربر و بیرون از صفحه نمایشگر لمس شود.

دستگاه RePro۳D که از دستگاهها و فناوریهای مختلفی بهره می گیرد می تواند در ساخت بازیهای رایانه ای و تصاویر متحرک دیجیتالی کاربرد داشته باشد.

این نمایشگر از فناوری نور افکنی " پس - بازتابی "(retro - reflective projection technology) استفاده می کند.

این تکنیک که در ساخت هولوگرامها کاربرد دارد به سیستم RePro۳D اجازه می دهد که تصاویر را در یک نقطه متفاوت با نقطه چشمه نور تشکیل دهد و به عمق تصویر برسد. به این ترتیب، تصاویر سه بعدی بدون نیاز به عینک به چشم می رسند.

در این سیستم، یک دوربین گرمایی مادون قرمز دست کاربر را نشان می دهد که آزادانه در یک فضای سه بعدی حرکت می کند. این فناوری در تکنیک Kinect مایکروسافت نیز به کار رفته است.

همچنین حسگرهایی که بر روی انگشت قرار می گیرند یک بازخورد لمسی را به کل توهم سه بعدی می افزایند. به این ترتیب، کاربر با استفاده از این حسگرها می تواند تصاویر سه بعدی را لمس کرده و با آنها تعامل کند.

براساس گزارش PhysOrg، در حال حاضر سیستم RePro۳D تنها بر روی اجسام سه بعدی ساده و کوچک آزمایش شده است.تصاویر سه بعدی بدون نیاز به عینک دیده می شوندحسگرهایی که روی انگشت قرار می گیرند به کاربر اجازه می دهند که تصویر سه بعدی را لمس کند