به گزارش مهر، حسین نادریمنش - معاون آموزشی وزارت علوم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به روسای ۶۰ دانشگاه کشور ابلاغ کرد: "شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱/۵/۹۰ خود مقرر نمود دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مایل به پذیرش دانشجو به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای دایر در دوره دکتری روزانه هستند در صورت کسب موافقت شورای گسترش آموزش عالی میتوانند در چارچوب آئیننامه دوره دکتری (نوبت دوم) تا سقف حداکثر ۵ نفر در هر رشته پذیرش دانشجو به عمل آورند."

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه اول مرداد ماه ۹۰ شورای گسترش آموزش عالی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هر رشتهای که پذیرش دانشجوی دکتری داشته باشند، میتوانند تا ۱۰۰ درصد ظرفیت روزانهشان حداکثر تا ۵ نفر دانشجوی دکتری (نوبت دوم) مازاد بر ظرفیت پذیرش کنند.