به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، در آخرین هفته سال آبی ۹۰ - ۸۹ از میان ۳۱ استان کشور، هشت استان شاهد بارندگی بودند و در ۲۳ استان کشور بارشی رخ نداده است.
در این هفته، در استان های آذربایجان غربی و تهران هر کدام به میزان دو میلیمتر و استان قزوین یک میلیمتر بارش صورت گرفته است.
به این ترتیب آمار بارش ها در پایان سال آبی گذشته به میزان ۳۵۴ میلیمتر در استان آذربایجان غربی، ۳۴۳ میلیمتر در تهران و ۳۶۰ میلیمتر در قزوین ثبت شده است.
همچنین در آخرین هفته سال آبی ۹۰ - ۸۹ در استان اصفهان ۱۶ میلیمتر و در استان همدان ۱۵ میلیمتر باران بارید.
بر این اساس، آمار بارش های این دو استان در پایان سال آبی گذشته به ترتیب ۱۱۹ و ۳۵۰ میلیمتر ثبت شد.
بر اساس گزارش های شرکت مدیریت منابع آب ایران، در آخرین هفته سال آبی گذشته در استان های فارس، گیلان و مازندران به ترتیب پنج، ۹ و شش میلیمتر باران بارید.
همچنین در پایان سال آبی ۹۰ - ۸۹ میزان بارش های این سه استان به ترتیب ۲۶۲، ۹۳۸ و ۷۰۹ میلیمتر ثبت شد.