رشت که به نام شهر بارانهای نقرهای خوانده میشود با یک بارندگی مملو از آبگرفتگی میشود و صدای مردم که سالها از این وضعیت ابراز نارضایتی دارند به گوش مسئولان میرسد.