یكی از شبكه های تلویزیونی فارسی زبان كه از شبكه های غربی پخش می شود به برگزاری تست خوانندگی و انتخاب ستاره ایرانی در موسیقی و خوانندگی اقدام كرده است و جوانان را برای تست صدای خود به یكی از كشورهای همسایه ایران دعوت می كند.

به گزارش جهان، این شبکه با به کارگیری خوانندگان ایرانی فعال در غرب هیئتی را ترتیب داده است تا از پسران و دختران ایرانی که برای شرکت در این مسابقه به کشور دبی رفته اند، تست صدا بگیرند.

همچنین صاحبان این شبکه با انتخاب یکی از عناصر فراری بعد از انقلاب، جوانان ایرانی را به شرکت در یک مسابقه رقص به رهبری همین عنصر نیز دعوت کرده است و متاسفانه مشاهده می شود برخی از جوانان ایرانی از برخی شهرها با وجود هزینه های گزاف خود را به این مسابقه می رسانند.

نکته جالب توجه در این میان اینست که مجریان این مسابقه در اجرای هر کدام از برنامه ها به بینندگان امید می دهند که به زودی این مسابقه در همه شهرهای ایران برگزارخواهد شد!

متاسفانه این روزها جوانان ایرانی سوژه داغی برای اهداف کوتاه و بلند مدت دشمنان انقلاب شده اند و ایجاد جلوه هایی برای جذب جوانان ایرانی در دستور کار اتاق فکرهای غربی و حتی شرقی مخالف با اسلام قرار گرفته است.