بر اساس گزارش شینهوا، تصاویر دیدنی مربوط به فصل پاییز بیانگر زیبایی محسور کننده این فصل هستند.