گروه اجتماعی- محسن پیرهادی عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکار نیوز با اشاره به این که مدیریت شهری از ابزارهای قانونی کافی برای اعمال نظارت دقیق بر حوزه شهری برخوردار است،عنوان کرد: اما متاسفانه شهرداری تهران متناسب با حجم کاری که با آن مواجه است از نیروی انسانی کافی برای نظارت بر عملکردها بهره مند نیست.

وی با اشاره به این که از سوی دیگر با الزام کاهش نیروی انسانی در شهرداری تهران مواجه هستیم، گفت: این پارادوکس ما را به این نتیجه می رساند که به صورت هوشمند و با استفاده از ابزارهای نرم افزاری فرآیند نظارت در شهرداری تهران را دنبال کنیم به این معنی که کنترل پروژه ها باید به صورت سیستمی انجام شود.

عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: هر چند کنترل پروژه ها باید به صورت سیستمی نیز نیاز به نیروی انسانی ناظر در شورای شهر تهران دارد.

پیرهادی با اشاره به این که بخشی از نبود نظارت کافی شورای شهر بر شهرداری تهران به دلیل نبود اطلاعات مورد نیاز از این نهاد است، خاطرنشان کرد: همچنین فاقد سیستم پویایی که بتواند جوابگوی نظارت دقیق باشد، هستیم.

وی با بیان این که در حال حاضر نظارت بیشتر به افکار عمومی سپرده شده است، خاطرنشان کرد: مردم و شورایاری ها در بسیاری از حوزه ها اطلاعات خوب و دقیقی را به ما ارایه می دهند. بخش دیگری از اطلاعات در بازدیدهای میدانی اعضا به دست می آید و قسمتی نیز در تعاملات موجود با شهرداری تهران از طریق طرح سوال کسب می شود.

پیرهادی با اشاره به این که خروجی تشکیل کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر در دوره چهارم پوشش خلاء نظارتی در شهرداری و تامین راه حل هایی برای نظارت بهتر بر این نهاد است، گفت: بدین منظور در حوزه های تنقیحی به طراحی نرم افزاری دست زده ایم که با استفاده از آن بتوان طرح ها  لوایح تکراری را رد کرد.

وی ادامه داد: در این صورت می توان در وقت شورای شهر به نفع مردم صرفه جویی کرد.

عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: این سامانه سه شنبه 6 مهر به اتمام رسید و رونمایی شد.

 

لیلی موسوی