روابط عمومي شرکت مخابرات استان تهران اعلام كرد: با اجراي عمليات مذکور ارتباط تلفني مشترکين در مرکز مخابرات شهيدان لطفي (سيرا) با پيش شمارههاي ۵۳۴، ۵۳۵ در محدوده روستاهاي آوران، وينه و در مرکز مخابرات شهيد عربسرخي با پيش شمارههاي ۳۳۷۴ الي ۳۳۷۷، ۳۳۳۷ الي ۳۳۳۹ در محدوده شهرک دولت آباد، بلوار قدس، چمران، خيابانهاي دهخداي شمالي، فرهنگ، ۱۲ متري دوم، مرادي و در مرکز مخابرات پيروزي با پيش شمارههاي ۳۳۳۰ الي ۳۳۳۶، ۳۳۷۸، ۳۳۷۹، ۳۳۲۵ در محدوده خيابانهاي ياسين، مغانلو، کوچههاي فرجي، گلرو و در مرکز مخابرات پيام نور با پيش شمارههاي ۴۴۴۰ الي ۴۴۴۹، ۴۴۶۰، ۴۴۶۱ در محدوده اتوبان شهيد همت، بلوار بعثت، جنتآباد، خيابان شرکت واحد و در مرکز مخابرات شهيد زارعي با پيش شمارههاي ۴۴۱۰ الي ۴۴۱۴، ۴۴۱۶، ۴۴۱۷ در محدوده خيابانهاي پنجم و نهم مرکزي، براتلو، سازمان برنامه شمالي و در مرکز مخابرات شهيد نظري با پيش شمارههاي ۷۷۵۴ الي ۷۷۵۹ در محدوده خيابانهاي اجارهدار، باباخانلو (سرباز)، کوچههاي سنجابي، ۴۸ حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

براساس اين گزارش با اجراي عمليات کابل برگردان ارتباط ديتاي مشترکين در مراکز مخابرات قدس، آزادگان، پيام نور از ساعت ۱۲ به مدت ۸ ساعت دچار اختلال مي شود.