خبرگزاری دانشجو نوشت؛ خطبه عقد یکی از چند موردی است که در طول زندگی، حتی اقشار نسبتا غیر مذهبی هم برای جاری کردن آن به دنبال انسانی با وجهه مذهبی می گردند تا وصلت خود را به برکت ایمان عاقد، با نور ایمان آغاز کنند.

در همین زمینه مطلع شدیم سید محمد خاتمی هم در دفتر کار خود یک اتاق عقد برپا کرده و برخی زوج های جوان برای جاری کردن خطبه عقد، به آن جا می روند.

البته مقصود، خدشه در ایمان سید محمد خاتمی نیست، اما هربار که با موردی برخورد می کنیم که به وی به عنوان یک عالم دینی مراجعه شده یاد اجتهاد عجیب وی درباره برخی احکام می افتیم و از خود می پرسیم این زوج های جوان با چه انگیزه ای خاتمی را برای این کار مهم انتخاب کرده اند.

مدت ها قبل، زمانی که عکس ها و فیلم های دست دادن خاتمی با دختران جوان منتشر شده بود، فردی برای توجیه می گفت خاتمی مجتهد است و در این مسئله به اجتهاد خودش عمل کرده است.