سید جواد زمانی افزود: کار بررسی تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن توسط اعضای کمیته تحقیق و تفحص، کمیسیون اجتماعی مجلس و همچنین کارشناسان به پاپان رسید.

به گفته مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ابتدا باید به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود و سپس توسط اعضای هیئت رئیسه در صحن قرائت شود.

زمانی در مورد زمان قرائت در صحن علنی مجلس تاکید کرد: هیئت رئیسه با توجه به گزارشاتی که در دست دارد و براساس اولویت نسبت به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی اقدام می کند.

وی در مورد تخلفات تامین اجتماعی نیز گفت: قطعا تخلفات انجام شده محرز است که مجلس اقدام به بررسی و تهیه گزارش کرده اما نتیجه نهایی گزارش بعد از قرائت در صحن علنی اعلام می شود.