به گزارش فارس، وحید کیارشی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در پی تفاهمنامه امضا شده بین وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی سریعتر اجرا شود.

وی افزود: با مساعدت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه آتیه‌سازان حافظ، مشکل بازنشستگان فرهنگی در خصوص برخورداری از بیمه تکمیلی در آینده نزدیک مرتفع می‌شود و وجوه بیمه طلایی آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش و از طریق سازمان بازنشستگی کشوری به بیمه آتیه‌سازان حافظ پرداخت می‌‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش، اشکال در دیرکرد عملیاتی شدن بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته را به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبتنامها از سوی این گروه برای برخورداری از مزایای بیمه طلایی درمان اعلام کرد و ادامه داد : با مرتفع شدن مشکلات موجود در این مسیر و مذاکرات انجام شده بین وزارتخانههای آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه آتیهسازان حافظ، بازنشستگان فرهنگی نیز به زودی مشمول مزایای بیمه طلایی درمان قرار خواهند گرفت.