به گزارش مهر، دو زمین لرزه به شدت ۳.۳ حسین آباد فهرج در شرق استان کرمان و ۳ ریشتر هجدک در شمال استان را تکان داد.

زمین لرزه حسین آباد ساعت ۱۳ و ۳۵ دقیقه و در مشخصات جغرافیایی ۵۸.۹۹ درجه طول جغرافیایی و ۲۸.۷۱ درجه عرض جغرافیایی را تکان داد.

عمق این زمین لرزه ۱۰ ریشتر گزارش شده است.

همچنین ساعت ۸ و ۳۹ دقیقه امروز زمین لرزه ای به شدت ۳ ریشتر هجدک را تکان داد.

این زمین لرزه در مشخصات ۵۸.۹۹ درجه طول جغرافیایی و ۳۰.۸۵ درجه عرض جغرافیایی و در عمق هفت کیلومتری زمین رخ داد.

این دو زمین لرزه بنا به اعلام مسئولان محلی خسارتی در برنداشته است.