به گزارش افکارنیوز،

سمانه زمانی با بیان اینکه خانه های سلامت با شعار همکاری های بین بخشی، مشارکت مردمی و توانمندسازی شهروندان برنامه‌های ویژه‌ای را در سطح محله به مرحله اجرا درمی آورد، اظهار کرد: یکی از ویژگی های مهم خانه های سلامت ورود منظم و برنامه‌ریزی شده شهروندان به مراکز سلامت برای دریافت خدمات، ارائه خدمات جامع به مراجعین در ارتباط با سلامت جسمی، روحی - روانی، اجتماعی و معنوی و مردم‌ محوری بودن فعالیت ها است.

وی افزود: سال گذشته به منظور بهبود فعالیت خانه‌های سلامت مطالعه‌ای به روش اقدام پژوهی با مشارکت مسئولان خانه سلامت محلات ۳۵۴ گانه شهر تهران در قالب اردوی جهادی انجام گرفت و هدف از این کار تدوین دستور کار جدید برای خانه‌های سلامت شهر تهران بود.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران با بیان اینکه خانه های سلامت پیشگام محصول مطالعات جدید است، تصریح کرد: به منظور ارزیابی سلامت اجتماعی، معنوی، روانی و جسمی شهروندان در محلات محروم و ارایه کارت سبک زندگی به آن ها، ارایه آموزش های عمومی و اختصاصی متناسب با وضعیت کارت سبک زندگی به شهروندان (در قالب ۱۰ بسته آموزشی) و در نهایت مشاوره کوتاه قرار است خانه های سلامت پیشگام در محلات محروم راه اندازی شود.  

زمانی با تاکید بر الزامات این طرح خاطرنشان کرد: طراحی بسته‌های آموزشی و نرم‌افزارهای ارزیابی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی شهروندان و مسیر ارجاع آنها، توانمند سازی مسئولان خانه‌های سلامت مجری طرح پیشگام، تجهیز خانه‌ها و نصب نرم افزار ارزیابی خطرات، حمایت طلبی از ذی نفعان در منطقه برای طراحی مسیر ارجاع، فراخوان فعالانه خانواده‌ها و پیگیری آن ها و در آخر ارزشیابی نتایج با نظرخواهی از شهروندان و گزارش های تحلیلی حاصل از ثبت داده ها از الزامات اولیه طرح است.

وی گفت: خانه های سلامت اکنون رشد کرده و به نظر می‌رسد زمان یکپارچگی فعالیت ها و سامان‌دهی آن ها فرارسیده باشد و این آغاز فعالیتی نوین در قالب استقرار خانه سلامت پیشگام در محلات محروم شهر تهران است.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران افزود: قرار است تا پس از اجرای آزمایشی طرح در محلات محروم سال آینده شاهد راه اندازی خانه های پیشگام سلامت در سراهای محلات باشیم.