سوال: پول یا اجناسی که والدین جهت جهیزیه دختر کنار می گذارند آیا خمس دارد؟حضرت آیة الله خامنه ای:

اگر پدر پولی را از درآمد در حد شان به دختر ببخشد و دراختیار او قرار دهد خمس آن واجب نیست و اجناس جهیزیه خمس ندارد.

حضرت آیة الله فاضل لنکرانی:

خیر.


حضرت آیة الله مکارم شیرازی:

در صورتی که دختر در آستانه ازدواج باشد یا معمول آن محیط، جمع آوری تدریجی بوده باشد که در این دو صورت خمس ندارد.


حضرت آیة الله بهجت:

چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج دارد، مانند خانه، اثاثیه و جهیزیه دختر. اگر نمی تواند یک دفعه آن را تهیه نماید ولی می تواند تدریجا در طول چند سال آنها را تهیه نماید خمس ندارد. به شرحی که در مسئله ۱۳۹۱ رساله آمده است.حضرت آیة الله صافی گلپایگانی:

آنچه از منافع کسب در بین سال مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه(اگر در وقتی تهیه شد که معمولا به تهیه آن حاجت است) و زیارات و مانند این ها می رساند، در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.(مسئله ۱۷۸۴)


حضرت آیة الله تبریزی:

پول خمس دارد، و اجناس هم بنابر احتیاط خمس دارد، مگر ولی شرعی دختر در حالی که او نابالغ است آنها را به او ببخشد.حضرت آیة الله سیستانی:

پول اگر به سال خمسی برسد خمس دارد. ولی اجناسی که برای جهیزیه می خرند اگر مناسب شان آنها باشد، خمس ندارد.


منبع: کتاب "مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع"