سوال: نوشتن داروی بیمار در دفترچه دیگری خلاف قانون است، اقدام به این کار از سوی پزشک چه حکمی دارد؟


حضرت آیة الله خامنه ای:

عمل بر خلاف قانون جایز نیست و موجب ضمان است.


حضرت آیة الله بهجت:

نباید اقدام کند.


حضرت آیة الله صافی گلپایگانی:

جایز نیست.


حضرت آیة الله فاضل لنکرانی:

جایز نیست.


حضرت آیة الله مکارم شیرازی:

جایز نیست.


حضرت آیة الله سیستانی:

جایز نیست.


حضرت آیة الله تبریزی:

مخالف با مقررات اشکال دارد.

منبع: کتاب "مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع"