خراسان:بر اساس تصميم يک مسئول استاني، تعدادي از ساختمان هاي ساخته شده توسط خيرين مدرسه ساز به موسسه هاي غير انتفاعي واگذار شده که اين موضوع نارضايتي و اعتراض خيرين و مردم را به همراه داشته به گونه اي که بعضي از اين خيرين اعلام کرده اند با وجود رويه فوق و عدم عذرخواهي مسئولان آموزش و پرورش، ديگر حاضر به ساخت مدرسه نيستند.