به گزارش مهر، دکتر احمد شیبانی با اشاره به اینکه نزدیک به ۹۰ درصد داروها در داخل کشور دارای برچسب اصالت هستند، گفت: با الصاق این برچسب بر روی داروها به راحتی می توان داروی اصلی و تقلبی را شناسایی کرد.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان امسال ۱۰۰ درصد داروها در کشور دارای برچسب اصالت می شوند، افزود: با توجه به هولوگرام روی جعبه دارو به راحتی می توان با ارسال شماره حک شده به پیامک سازمان نسبت به تقلبی یا اصل بودن دارو پی برد.

شیبانی با اشاره به تلاشهای دست اندرکاران صنعت دارویی کشور، اظهارداشت: حمایت از تولید داخل و شکستن انحصار دارویی در اولویت برنامه های سازمان غذا و دارو قرار دارد