فرامرز توفیقی در گفتوگو با ایلنا از عدم انجام تعهدات دولت در زمینه اجرای کار شایسته در کشورخبر داد و گفت: پیش نویس کنونی اصلاحیه قانون کار بر خلاف مقاوله نامههای بین المللی کار تدوین شده است.

وی با تاکید بر لزوم حمایت‌های ویژه دولت از واحدهای تولیدی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر واحدهای تولیدی کشور به علت کمبود نقدینگی نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام کرده‌اند.

وی با تاکید بر لزوم توسعه سیاست‌های اشتغال زایی از سوی دولت یاد آور شد: در حال حاضر مرکز آمار ایران به علت عدم ارائه آمارهای صحیح و وزارت کار به دلیل عدم ارائه طرح صحیح در زمینه ایجاد اشتغال در کشور موانعی را ایجاد کرده‌اند.

نماینده کارگران در کمیته اصلاح قانون کار با انتقاد از پیش نویس فعلی اصلاح قانون کار افزود: به رغم وعدههایی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با افزایش مبلغ دستمزد سال ۹۰ به کارگران داده شده بود روند افزایش دستمزد عملیاتی نشد از این رو کارگران نسبت به طرحهای مطرح شده از سوی وزارت کار خوشبین نیستند.